"I Got something iLL Up My Sleeves"
     Black   Sleeves        
           Royal Sleeves         
         Black Sleeves        
             Gold Sleeves